Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada koordynacyjna

Narada koordynacyjna

Tym razem w wersji online ale tradycyjne spotkanie odbyło się

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się narada koordynacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu i szkodnictwa leśnego, którą ze względu na obecną sytuację i obostrzenia przeprowadzono w formie wideokonferencji. Transmisja była prowadzona z Nadleśnictwa Dąbrowa jako tegorocznego organizatora i dotyczyła spraw Nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wyżej wymienionych nadleśnictw, również zaproszeni goście z Samorządów – Starostwa Powiatowego i Gmin, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, firmy Enea.

Narada została podzielona na dwa bloki tematyczne:

  1. Ochrona przeciwpożarowa lasu – analiza sytuacji pożarowej w 2020 roku dla powyższych nadleśnictw na tle RDLP Toruń i całych Lasów Państwowych, porównanie tych danych z latami poprzednimi, zabezpieczenie terenów leśnych, sprzęt do ochrony ppoż, lokalizacji i gaszenia pożarów, poligon w Nadleśnictwie Dąbrowa, pasy przeciwpożarowe przy torach kolejowych
  2. Szkodnictwo leśne – analiza szkodnictwa leśnego według rodzajów – kradzież drewna, kłusownictwo, niszczenie mienia, bezprawne korzystanie z lasu, dodatkowe działania Straży Leśnej, współpraca z Policją i innymi służbami.

W ramach dyskusji na zakończenie narady, wnioski i spostrzeżenia wskazują na dobrą współpracę wszystkich służb mającą na względzie dobro polskich lasów.