Wydawca treści Wydawca treści

Urządzianie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Część opisowa Planu Urządzania Lasu udostępniana jest osobom zainteresowanym w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo.

Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca PUL dostępna w  Biuletynie Informacji Publicznej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Dąbrowa wprowadza do stosowania:

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego na terenach
administrowanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa


Umieszczanie monitoringu wizyjnego , kamer, fotopułapek lub innych urządzeń tego
typu przez osoby postronne na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo
Dąbrowa wiąże się ze spełnieniem następujących wytycznych :


1. Każdorazowo montaż w/w urządzeń należy uzgodnić z Nadleśniczym.
2. Poinformować o celu, lokalizacji, terminie umieszczenia takiego urządzenia.
3. Przedłożenia krótkiego opisu urządzenia ( typ , kolor, wielkość, dane
techniczne, sposób montażu, nazwa itp.).
4. Podczas montażu , kontroli i demontażu w/w urządzeń właściciel zobowiązany
jest do przestrzegania art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust 1 ustawy o lasach m.in.
w zakresie niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, niszczenia urządzeń i
obiektów rozgarniania ściółki czy też naruszenia określonych zakazów wstępu.
5. Ze względu na odbywające się polowania, pozyskanie drewna , wywozy
drewna, prace gospodarcze itp., montaż , demontaż oraz kontrole tych
urządzeń w trosce o bezpieczeństwo właściciela dokonuje on po uprzednim
wcześniejszym uzgodnieniu w obecności pracownika Nadleśnictwa
wyznaczonego do kontaktu przez Nadleśniczego.
6. W przypadku stwierdzenia samowolnego umieszczania urządzeń monitoringu
wizyjnego będą one demontowane i deponowane w siedzibie Nadleśnictwa.

Akceptuje
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/