Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Dąbrowa zlokalizowane jest w budynku przy ul. Leśnej 25 w Jeżewie.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne (frontowe) do budynku znajduje się od strony podwórka i prowadzi na parter budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika przed drzwiami wejściowymi oraz 9 schodkami na klatce schodowej prowadzącymi na parter budynku. Sala ekspozycyjna posiada jedno wejście znajdujące się na poziomie chodnika. Sala Ośrodka Edukacji Leśnej Dąbrówka posiada 2 wejścia- jedno od strony ogrodu znajduje się na poziomie chodnika a drugie na poziomie 2 schodów.

Pojazdy parkowane są na parkingu za budynkiem oraz na parkingu przy bramie wejściowej do ogrodu dydaktycznego. Przy budynku jak i na parkingu przy ogrodzie nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek głowny nie posiada pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek  jest wyposażony w windę zewnętrzną, którą można dostac się na parter budynku. Pochulnie posiada wejście główne do OEL "Dąbrowka".        W budynku głównym jest jedna klatka schodowa. Wejście główne prowadzi do holu na parterze budynku oraz do schodów prowadzących do piwnicy gdzie znajduje się zala spotkań tzw myśliwska. Sekretariat i biura Nadleśnictwa Dąbrowa znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Kasa nadleśnictwa oraz kancelaria, gdzie przyjmowane są pisma i poczta znajduje się na parterze budynku.

Drzwi i przejścia do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku głównym jest 1 toaleta na parterze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Taka toaleta znajduje się także w OEL "Dąbrówka".

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel. 52 331 87 13 lub e-mailowo na adres dabrowa@torun.lasy.gov.pl.