Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Artykuł 1. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie określa łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 Na terenie działania Nadleśnictwa Dąbrowa gospodarkę łowiecką prowadzą następujące koła łowieckie:

 

 Lp.

Nr obwodu 

Nazwa Koła Łowieckiego 

Pow. leśna 

Pow. nieleśna 

Pow. ogólem 

Rodzaj obwodu

 1

 28

 WKŁ nr 239 "Sokół"

1601

1909

3510

Leśny

 2

 29

 WKŁ nr 290 „Wiarus"

1975

1159

3134

Leśny

 3

 41

WKŁ nr 261 „Orzeł" 

2798

2652

5450

Leśny

 4

 43

KŁ nr 2 „Przepiórka" 

1391

2023

3414

Leśny

 5

 27

KŁ nr 41 „Bażant" 

383

4296

4679

Polny

 6

 40

KŁ nr 43 „PomorskiKlub Myśliwski" 

1250

2993

4243

Polny

 7

 42

 WKŁ nr 254 „Jenot"

118

5057

5175

Polny

 8

 55

       KŁ nr 94         „Cis" 

1364

4982

6346

Polny

 9

 74

KŁ nr 74 „Ponowa" 

283

7130

7413

Polny

 10

Razem obwody dzierżawione

11163

32201

43364

 

 11

17

OHZ Dąbrowa

9230

1820

11050

Leśny

 12

Ogółem

20393

34021

54414

 

Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:

KŁ - Koło Łowieckie

WKŁ - Wojskowe Koło Łowieckie

OHZ - Ośrodek Hodowlany Zwierzyny
 

 

 

Na terenie obwodów dzierżawionych oraz OHZ bytują średnio poniższe ilości  zwierzyny grubej:

- jelenie    400 szt.
- daniele   550 szt.
- sarny     1500 szt.
- dziki        360 szt.

Jelenie i daniele wykazują stabilizację ilościową, sarna jest w regresie i jej liczebność nieznacznie maleje. Zmienną liczebnością charakteryzuje się  populacja dzika, uzależnione to jest od dostępności karmy w danym sezonie łowieckim. Liczebność dzików zależy od wielkości przyrostu, a przyrost jest większy po roku nasiennym dębu i przy dużym areale kukurydzy na polach uprawnych. Stale maleją i tak, już bardzo niskie stany zwierzyny drobnej reprezentowanej przez zające, kuropatwy, bażanty i dzikie kaczki. Zmiany środowiska spowodowały wzrost liczby drapieżników wchodzących w poczet drobnej zwierzyny łownej: lisów, jenotów i chronionych drapieżników skrzydlatych: orłów, myszołowów, jastrzębi i bardzo licznych kruków. To co pomogło drapieżnikom spowodowało katastroficzne pogorszenie warunków bytowania zajęcy, kuropatw, bażantów i dzikich kaczek. Chodzi tu głównie o intensywną gospodarkę rolną, powszechne stosowanie chemii, mechanizację prac rolnych oraz olbrzymi rozwój motoryzacji. Istnieją uzasadnione obawy, że zające i kuropatwy mogą zginąć z listy  naszych rodzimych gatunków.


Dla ratowania ginącej kuropatwy Nadleśnictwo zainicjowało wspólne z przyległymi do terenu Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kołami Łowieckimi wsiedlanie kuropatwy pochodzącej z hodowli zamkniętej.


W lasach Nadleśnictwa Dąbrowa bytują ponadto: borsuki, kuny, tchórze i coraz liczniej występujący gołąb grzywacz.


Do zadań kół łowieckich należy ochrona zwierzyny, poprawianie naturalnych warunków bytowania oraz regulacja stanów liczebnościowych. Ochrona zwierzyny to wyszukiwanie wnyków, kontrola przed kłusownictwem oraz przed kłusującymi psami.

 Poprawiając warunki naturalne bytowania zwierzyny myśliwi zakładają poletka karmowe, utrzymują łąki śródleśne w zielonej runi, sadzą drzewka owocodajne i krzewy do zgryzania oraz kopią poidła. Brak dużych drapieżników powoduje, że regulacja stanów liczebnościowych przeprowadzana jest przez myśliwych za pomocą polowań. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez koła łowieckie i samo gospodaruje na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny ( OHZ ).

 

Ustawowy obowiązek powoduje, że na terenie OHZ gospodarka łowiecka prowadzona jest wzorcowo, a stany zwierzyny są wyższe niż w kołach łowieckich. Dużo satysfakcji sprawia myśliwym i wszystkim miłośnikom przyrody obserwacja swobodnie bytującej zwierzyny z urządzeń łowieckich. Zadaniem leśników i myśliwych jest takie gospodarowanie zwierzyną, aby przetrwała dla następnych pokoleń.  


 

 


 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Feliks Ciechowski – leśniczy z Dąbrowy (1899 – 1945 ), dziadek „Obywatela G. C.”

Feliks Ciechowski – leśniczy z Dąbrowy (1899 – 1945 ), dziadek „Obywatela G. C.”

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia sylwetki zapomnianego pracownika jeżewskich lasów, a przede wszystkim odtworzenia dramatycznego aresztowania i wywózki za Ural i Jego tragicznej śmierci w 1945 r.

Jesienią 2011 r. w Jeżewie na miejscowym cmentarzu parafialnym odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone 138 mieszkańcom gminy Jeżewo, którzy zginęli w wyniku eksterminacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939 – 1946. Wśród 65 ofiar sowieckich znalazł się leśniczy z pobliskiego Nadleśnictwa Dąbrowa – Feliks Ciechowski. Dopiero w ubiegłym roku do moich rąk dotarła książka „Leśnicy dla Niepodległej” opracowana pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  w Toruniu w 2018 r., w której na 410 stronie umieszczono krótki biogram i fotografię leśniczego. Autor notatki zapisał między innymi:” Feliks Ciechowski … dziadek Grzegorza Ciechowskiego – lidera grupy „Republika.”

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia sylwetki zapomnianego pracownika jeżewskich lasów, a przede wszystkim odtworzenia dramatycznego aresztowania i wywózki za Ural i Jego tragicznej śmierci w 1945 r.

Feliks Ciechowski urodził się 26 kwietnia 1899 r. w Komorsku, gmina Warlubie, pow. Świecie. Jego rodzicami byli Jan i Elżbieta z domu Dominikowska. Zapewnie w dzieciństwie uczęszczął do szkoły powszechnej w Wielkim Komorsku. Po 25 stycznia 1920 r, kiedy Kociewie wróciło do Polski rozpoczął pracę jako kontraktowy leśniczy w Nadleśnictwie Osie. Wtedy ożenił się z Heleną Otlewską. W Osiu urodziły się najstarsze dzieci: Feliks i Janina.

W 1925 r. Ciechowscy znaleźli się w Dąbrowie, gdzie Feliks został leśniczym w miejscowym Nadleśnictwie. W trakcie pracy  w Dąbrowie Feliks Ciechowski doskonalił swoje umiejętności zawodowe. W 1930 r stał się mianowanym leśniczym. Jego domeną zawodową stało się prowadzenie wszelkiej dokumentacji działań Lasów Państwowych. Z tego tytułu prowadził  kancelarię nadleśnictwa, a od początku lat trzydziestych XX w. był sekretarzem Nadleśnictwa. W połowie lat dwudziestych XX stulecia zamieszkał w „sekretarzówce”, gdzie zajmował mieszkanie i prowadził deputatowe gospodarstwo rolne. W tym czasie młodzi doczekali się kolejnych dzieci ( Maria ur. 4 września 1925 r., Zbigniew ur.13 września 1929 r. – ojciec Grzegorza, muzyka, Teresa, Kazimierz).

We wrześniu 1939 r. w wyniku napaści Niemiec na Polskę Kociewie zostało opanowane przez okupanta hitlerowskiego.       W lasach państwowych usunięto polskich urzędników, a wobec najbardziej patriotycznch osób nie cofnięto się przed ich represjami i eksterminacją. Niestety autorowi nie udało się dotrzeć do informacji o losach  Ciechowskich w czasie wojny. Wiadomo,że bezpiecznie przetrwali do wyzwolenia w lutym 1945 r.

Z chwilą przepędzenia Niemców, na wyzwolonych ziemiach przywracano polskie władze we wszystkich strukturach gospodarczych, administracyjnych, samorzadowych , także w nadleśnictwach. Przedwojenny sekretarz z Dąbrowy stawił się do realizacji kolejnych zawodowych zadań. W międzyczasie w poszczególnych wsiach i miastach kociewskich specjalne oddziały NKWD (sowicka formacja milicyjna  Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR) przy udziale miejscowych Polaków, najczęściej przedstawicieli tymczasowej Milicji Obywatelskiej dokonywały aresztowań domniemanych wrogów ZSRR oraz osób sprzyjających Niemcom. Zatrzymania na terenie gminy Jeżewo trwały od 16 lutego do początku marca 1945 r (łącznie w całej gminie aresztowano 196 osób, w tym 50 kobiet i 146 mężczyzn).

W Dąbrowie specjalny oddział sowiecko – polski zjawił się 1 marca 1945 r. Oprawcy postanowili aresztować Feliksa Ciechowskiego  i  Jego córkę Marię. W archiwum IPN w Bydgoszczy znajduje się lista :”Spisy imienne Polaków deportowanych w 1945 roku z powiatu świeckiego do łagrów sowieckich” (syg. IPN By 28/5), gdzie zapisano błędnie : Ciechanowski Feliks, Jeżewo, Ciechanowska Maria, Jeżewo (powinno być: Ciechowski, na terenie gminy Jeżewo w 1945 r. nie występowało nazwisko :Ciechanowski, dopisk Z.D). Według relacji członka rodziny Ciechowskich - Michała z czerwca 2018 r. (T. Chrzanowski,red.,”Leśnicy dla Niepodległej”, Toruń 2018) Feliks stanął w obronie córki i ostatecznie „wyrwał” Ją z rąk prześladowców. Sam nie zdołał się uratować i znalazł się wśród prawie 1500 aresztowanych przez Sowietów z powiatu świeckiego. Warto dodać, że w dokumentacji z 1945 r. znajdowało się szereg błędów w pisowni nazwisk. Z  „Listy” deportowanych nie wykreślono, tych osób, którym udało się uniknąć wywózki.

Wracając do Feliksa, z masą aresztowanych, pieszo przez Świecie, Grudziądz skierowano Jego do Działdowa. Tam przetrzymywano w Obozie Nakazowo – Rozdzielczym NKWD. Po pewnym czasie, pod koniec marca 1945 r. sekretarza z Dąbrowy wraz z innymi wywieziono w głąb ZSRR, za góry Ural, w rejon miasta Ufa. Miejscem docelowym stał się łagier Biełorieck leżący na szlaku Ufa – Magnitogorsk.  Jedna z kobiet, która przeżyła deportację tak opisywała warunki i pracę w Biełoriecku: „Więźniowie mieszkali tutaj w prymitywnych barakach. Obok Polaków przebywali w nich także i Niemcy.Wszystkich ich zatrudniano przy wyrębie tajgi, zaś kobiety przenosiły drzewo z lasu do pobliskiego jeziora. Personel obozowy był ustosunkowany do więźniów negatywnie, stąd na porządku dziennym były prace dodatkowe, na przykład, w postaci bezcelowego przenoszenia kamieni z jednego miejsca na drugie. Bardzo dużo osób nie wytrzymywało trudnych, obozowych warunków i umierało.”(relacja Marty Goncerzewiczowej w: W. Jastrzębski, „W dalekim obcym kraju”, Pomorze, 1990 r., s. 84).  Pobyt i ciężka praca w obcym kraju niestety dla Feliksa Ciechowskiego były ponad jego siły. Najprawdopodobniej zmarł On w szpitalu obozowym z wycięczenia i chorób jesienią 1945 r. Zimą 1946 r. w wyniku interwencji władz polskich, władze sowieckie zgodziły się na powrót do ojczyzny wywiezionych. W ten sposób w rodzinne strony wrócili wspóltowarzysze niewoli Feliksa: Bolesław Flatow z Laskowic i Leon Redzimski z Lipienek. W tym samym roku (15 lipca 1946 r.) Sąd Grodzki w Świeciu na wniosek  Heleny Ciechowskiej uznał, na podstawie zeznań szczęśliwie powróconych, Feliksa Ciechowskiego za zmarłego i ustalił datę zgonu na 31 października 1945 r. Dopiero po 1989 r. w Polsce powoli zaczęto w poszczególnych środowiskach przywracać do zbiorowej pamięci losy tych rodaków, którym u progu wolności los zgotował deportację, poniewierkę i niejednokrotnie śmierć. 15 października 2011 r. na cmentarzu parafialnym w Jeżewie odsłonięto tablice pamiątkowe, na których wyryto imiona i nazwiska tych, którzy stracili życie za Uralem. Dla nieżyjących, jak dla Ich rodzin jest to symboliczne miejsce  pochówku.

Również Lasy Państwowe zadbały o przybliżenie sylwetek zapomnianych leśników publikując okolicznościowe wydawnictwa, w tym między innymi zbiorową pracę : „Leśnicy dla Niepodległej”, wydanej w 2018 r. z biogramem Feliksa Ciechowskiego.

Uratowana przez ojca Maria zmarła 16 lipca 2002 r., natomiast syn Zbigniew zamieszkał w Tczewie, gdzie w 1953 r. wstąpił w związek małżeński z Heleną Omernik. 29 sierpnia 1957 r. w Tczewie przyszedł na świat syn Grzegorz – lider zespołu  „Republika.” Wybitny muzyk rockowy,autor muzyki, tekściarz, instrumentalista zdominował polską scenę muzyczną w ostatnim ćwierćwieczu XX stulecia. Zmarł nagle 22 grudnia 2001 r.

 

W artykule wykorzystano:

 

Tadeusz Chrzanowski (red.), „Leśnicy dla Niepodległej.”, Toruń 2018

Włodzimierz Jastrzębski, „W dalekim, obcym kraju.”, Pomorze.Bydgoszcz 1990

Zbigniew Dąbrowski, „Dzieje gminy Jeżewo w latach 1945 – 2005”, w: „Gmina Jeżewo.”, praca zbiorowa, Jeżewo 2005

Zbigniew Dąbrowski, „Uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających mieszkańców Gminy Jeżewo – ofiar niemieckiego nazizmu (1939 – 1945) i ofiar sowieckiego totalitaryzmu, kórzy zginęli w wyniku deportacji (1945 – 1946).”, Jeżewo 2011

Akta dotyczące deportacji do ZSRR w 1945 r., sygn. IPN By 28/5

Materiały archiwalne Sądu Grodzkiego w Świeciu w sprawie o uznanie za zmarłego, sygn. IPN By 19/1-806

Akty urodzenia Marii i Zbigniewa Ciechowskich, USC Jeżewo

„Almanach leśny – Rocznik personalny administracji Lasów Państwowych”, Warszawa 1933

Encyklopedia Powiatu Działdowskiego, epdz.powiatdziałdowski.pl (dostęp:29 XI 2020 r.)