Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Artykuł 1. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie określa łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 Na terenie działania Nadleśnictwa Dąbrowa gospodarkę łowiecką prowadzą następujące koła łowieckie:

 

 Lp.

Nr obwodu 

Nazwa Koła Łowieckiego 

Pow. leśna 

Pow. nieleśna 

Pow. ogólem 

Rodzaj obwodu

 1

 28

 WKŁ nr 239 "Sokół"

1601

1909

3510

Leśny

 2

 29

 WKŁ nr 290 „Wiarus"

1975

1159

3134

Leśny

 3

 41

WKŁ nr 261 „Orzeł" 

2798

2652

5450

Leśny

 4

 43

KŁ nr 2 „Przepiórka" 

1391

2023

3414

Leśny

 5

 27

KŁ nr 41 „Bażant" 

383

4296

4679

Polny

 6

 40

KŁ nr 43 „PomorskiKlub Myśliwski" 

1250

2993

4243

Polny

 7

 42

 WKŁ nr 254 „Jenot"

118

5057

5175

Polny

 8

 55

       KŁ nr 94         „Cis" 

1364

4982

6346

Polny

 9

 74

KŁ nr 74 „Ponowa" 

283

7130

7413

Polny

 10

Razem obwody dzierżawione

11163

32201

43364

 

 11

17

OHZ Dąbrowa

9230

1820

11050

Leśny

 12

Ogółem

20393

34021

54414

 

Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:

KŁ - Koło Łowieckie

WKŁ - Wojskowe Koło Łowieckie

OHZ - Ośrodek Hodowlany Zwierzyny
 

 

 

Na terenie obwodów dzierżawionych oraz OHZ bytują średnio poniższe ilości  zwierzyny grubej:

- jelenie    400 szt.
- daniele   550 szt.
- sarny     1500 szt.
- dziki        360 szt.

Jelenie i daniele wykazują stabilizację ilościową, sarna jest w regresie i jej liczebność nieznacznie maleje. Zmienną liczebnością charakteryzuje się  populacja dzika, uzależnione to jest od dostępności karmy w danym sezonie łowieckim. Liczebność dzików zależy od wielkości przyrostu, a przyrost jest większy po roku nasiennym dębu i przy dużym areale kukurydzy na polach uprawnych. Stale maleją i tak, już bardzo niskie stany zwierzyny drobnej reprezentowanej przez zające, kuropatwy, bażanty i dzikie kaczki. Zmiany środowiska spowodowały wzrost liczby drapieżników wchodzących w poczet drobnej zwierzyny łownej: lisów, jenotów i chronionych drapieżników skrzydlatych: orłów, myszołowów, jastrzębi i bardzo licznych kruków. To co pomogło drapieżnikom spowodowało katastroficzne pogorszenie warunków bytowania zajęcy, kuropatw, bażantów i dzikich kaczek. Chodzi tu głównie o intensywną gospodarkę rolną, powszechne stosowanie chemii, mechanizację prac rolnych oraz olbrzymi rozwój motoryzacji. Istnieją uzasadnione obawy, że zające i kuropatwy mogą zginąć z listy  naszych rodzimych gatunków.


Dla ratowania ginącej kuropatwy Nadleśnictwo zainicjowało wspólne z przyległymi do terenu Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kołami Łowieckimi wsiedlanie kuropatwy pochodzącej z hodowli zamkniętej.


W lasach Nadleśnictwa Dąbrowa bytują ponadto: borsuki, kuny, tchórze i coraz liczniej występujący gołąb grzywacz.


Do zadań kół łowieckich należy ochrona zwierzyny, poprawianie naturalnych warunków bytowania oraz regulacja stanów liczebnościowych. Ochrona zwierzyny to wyszukiwanie wnyków, kontrola przed kłusownictwem oraz przed kłusującymi psami.

 Poprawiając warunki naturalne bytowania zwierzyny myśliwi zakładają poletka karmowe, utrzymują łąki śródleśne w zielonej runi, sadzą drzewka owocodajne i krzewy do zgryzania oraz kopią poidła. Brak dużych drapieżników powoduje, że regulacja stanów liczebnościowych przeprowadzana jest przez myśliwych za pomocą polowań. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez koła łowieckie i samo gospodaruje na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny ( OHZ ).

 

Ustawowy obowiązek powoduje, że na terenie OHZ gospodarka łowiecka prowadzona jest wzorcowo, a stany zwierzyny są wyższe niż w kołach łowieckich. Dużo satysfakcji sprawia myśliwym i wszystkim miłośnikom przyrody obserwacja swobodnie bytującej zwierzyny z urządzeń łowieckich. Zadaniem leśników i myśliwych jest takie gospodarowanie zwierzyną, aby przetrwała dla następnych pokoleń.  


 

 


 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zima jest piękna ale i niebezpieczna

Zima jest piękna ale i niebezpieczna

Ogromne ilości opadłego śniegu, osiadające na gałęziach drzew i krzewów, wyglądają zjawiskowo – białe, ciężkie czapy wespół z gdzieniegdzie widocznymi zielonymi gałązkami sprawiają wrażenie wyjętych z kartki bożonarodzeniowej. A jednak pomimo niewątpliwego uroku, okiść jest bardzo niebezpieczna dla drzew.

 
To co dla jednych wydaje się magiczne dla nas leśników już tak do końca nie wygląda.
Bajkowo oblepione śniegiem drzewa wyglądają pięknie ale takie nadmierne obciążenie gałęzi czy całych koron przez ciężki, mokry snieg bywa już dla drzew (szczególnie mlodych) ale i dla nas dosyć niebezpieczne.
To zjawisko nadmiernego oblepienia drzew śniegiem nazywamy okiścią. Mokry śnieg padający na wyziębione gałęzie przymarza w nocy warstwami do ich powierzchni powodując przeciążenie koron i ich nadmierne wychylenie. Przy silnym nachyleniu i przekroczeniu wytrzymałości drewna następuje łamanie pni na różnych wysokościach. Bardziej narażone na przeciążenia są drzewa iglaste ze względu na szczotki igieł, które zwiększają powierzchnię zalegania śniegu.
Czasem łamanie dotyczy nawet całych drzew, zwłaszcza tych które mają szerokie konary i rozbudowane korony. Takie drzewa nazywamy śniegołomami. W przypadku gdy całe drzewo ulegnie odwróceniu mamy do czynienia ze śniegowałem.
Snieg wydaje się być lekkim puchem ale wystarczy, że ulwpimy śnieżkę i sam możemy się przekonać jak boli uderzenie z niej.  Graniczne wartości chwilowego obciążenia śniegiem wynoszą 40−50 kg/m2 dla świerka i 30−40 kg/m2 dla sosny (co odpowiada grubości pokrywy 15−40 cm w zależności od gatunku). Kiedy jednak śnieg przeleguje dłużej w koronach, wartości graniczne są jeszcze mniejsze. Największe szkody wyrządza padający śnieg przy temperaturze od –5°C do +0,6°C. Mokry  śnieg charakteryzuje się ponad 2 razy większą gęstością niż suchy.
 
Okiść może powodować duże szkody w mlodnikach i drzewostanach jednogatunkowych. Nieraz dzieje się to na podstawie efektu domina. Wystarczy, że kilka drzewek ugnie się pod ciężarem i oprze o swojego sąsiada i szkody mogą mieć spore rozmiary. Większość tak nienaturalnie wygiętych drzewek nie wraca do pierwotnego stanu.
 
Wielu z Was odwiedza nasze lasy przez cały rok także zimą. Prosimy uważajcie. Bajkowe, śnieżne czapy mogą być bardzo niebezpieczne. Nie pozistawiajcie samochodów pod zbyt nasnoezonymi gałęziami bo nie wiadomo kiedy taka może pęknąć i uszkodzić nam auto. Uważajcie także podczas spacerowania. Czasami warto spojrzeć w górę.
Służby leśne i Zakłady Usług Lesnych cały czas jeżdżą, obserwują i usuwają to co zagraża bezpieczeństwu, przejazdowi oraz linią energetycznym głównie nadłamane gałęzie lub nadmiernie wygiete drzewa.