Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja pracy w Nadleśnictwie Dąbrowa

Jak zorganizowana jest praca w Nadleśnictwie Dąbrowa

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody  oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Do działu przyporządkowane jest też stanowisko dotyczące edukacji, pormocji i pozyskiwania środków zewnetrznych.  Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz ich koordynacja zarówno w terenie jak i Ośrodku Edukacji Leśnej "Dąbrówka", kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa,  fan page'u nadleśnictwa na Facebooku i Instagramie. Współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, reprezentowanie nadleśnictwa. Całość spraw związanych z udostępnianiem lasu i zagospodarowaniem turystycznym oraz ochroną przyrody.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Do leśnictw przypisani są podleśniczowie, którzy podlegają bezpośrednio leśniczym.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych, planem remontów w zakresie infrastruktury, postępu technicznego i technologicznego oraz zamówieniami publicznymi. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym operatorów maszyn leśnych, sprzątaczki, kierowcy i pracownika socjalnego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie oraz całość spraw związanych BHP. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej. W Nadleśnictwie Dąbrowa tego typu sprawami zajmuje się strażnik leśny.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśniczy ds łowieckich koordynacja wszystkich zadań łowieckich oraz organizacja polowań na terenie OHZ Dąbrowa.

*******

 

Obszar Nadleśnictwa Dąbrowa podzielony jest na 2 obręby leśne:

  1. Dąbrowa
  2. Laskowice

    Leśnictwa:
Obręb Dąbrowa
Leśnictwo Bursztynowo
Leśnictwo Czersk Świecki
Leśnictwo Dąbrowa
Leśnictwo Kotówka
Leśnictwo Kwiatki
Leśnictwo Rulewo
 
Obręb Laskowice
Leśnictwo Bedlenki
Leśnictwo Bzowo
Leśnictwo Bojanowo
Leśnictwo Grabowiec
Leśnictwo Gródek
Leśnictwo Mniszek
Leśnictwo Taszewo
Leśnictwo Terespol
 
Szkółka Leśna Bojanowo

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

Uczciliśmy śmierć pomordowanych

W dniu 19.09.2021 r. uczciliśmy śmierć pomordowanych Mszą św. przy mogile w Mniszku.

Na terenie dawnej żwirowni, około 2 km. od drogi krajowej nr 91 pomiędzy węzłem autostradowym Nowe Marzy, a  miejscowością Górna Grupa, na terenie obecnego Leśnictwa Mniszek znajduje się miejsce pamięci 10 000 pomordowanych Polaków. Nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci zginęli tu z rąk niemieckiej paramilitarnej organizacji Selbstshutz , przy wsparciu Wehrmachtu i SS, w ramach hitlerowskiej akcji „Intelligenzaktion”. Mogiła w Mniszku jest drugim co do wielkości miejscem na Pomorzu obok nadmorskiej Piaśnicy, przesiąkniętym krwią pomordowanych mieszkańców Pomorza. Szacuje się, że w czasie Zbrodni Pomorskiej w 1939 i 1940 roku z rąk hitlerowskiego okupanta zginęło od 20 000 do 40 000 ludzi.

Przy mogile w Mniszku, każdego roku w trzecią niedzielę września odbywa się msza polowa upamiętniająca pomordowanych mieszkańców blisko 400 miejscowości, 21 powiatów przedwojennego województwa pomorskiego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach ,rodziny pomordowanych, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych i szpitala psychiatrycznego w Świeciu, żołnierze Wojska Polskiego, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Leśnicy Nadleśnictwa Dąbrowa i młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oddali hołd ofiarom, poprzez uczestnictwo w ceremoniale oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem. Uroczystości uświetniały poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Nadleśnictwa Dąbrowa.
Rozpoczęcie ceremoniału stanowił „Apel Poległych” wzywających wszystkich poległych  i pomordowanych oraz wystąpienie Wójt Gminy Dragacz Pani Doroty Krezymon. Odczytywane fragmenty zeznań z roku 1979 składane przez bliskich ofiar przed ówczesną sekretarz Gminy Dragacz niosły sobą niebywały smutek i żal oraz stanowiły chwilę zadumy nad bestialstwem II Wojny Światowej - nad wyrachowaniem, schematyzmem oraz brakiem podstawowych uczuć i cech człowieczeństwa jakimi kierowali się oprawcy.

Liczna obecność zgromadzonych na uroczystości stanowi dowód pamięci o bohaterstwie i tragedii okresu II Wojny Światowej, a obecność młodzieży podczas uroczystości gwarantuje, że te karty historii pozostaną w pamięci i nie zostaną wymazane.