Regulamin korzystania z miejsca palenia ogniska

 

Regulamin korzystania z miejsca palenia ogniska na terenie Leśnictwa Bedlenki, oddz. 312 w

 

1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Nadleśnictwo Dąbrowa z siedzibą w Jeżewie, przy ul. Leśnej 25, 86-131 Jeżewo.

2. Korzystający z terenu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.

4. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

5. Osoby korzystające z miejsca palenia ogniska są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.

6. Każdorazowe rozpalenie ogniska musi być wcześniej zgłoszone meilowo lub telefonicznie do leśniczego Leśnictwa Bedlenki (telefon: www.dabrowa.torun.lasy.gov.pl, zakładka Kontakty).

7. W przypadku grup zorganizowanych organizator zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu korzystania z miejsca na ognisko z Nadleśniczym. Organizatorem grupy zorganizowanej może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca pełną odpowiedzialność za wszystkich członków grupy oraz odpowiada za teren i porządek.

8. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

9. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.

10. Organizator ogniska ponosi odpowiedzialność za dozorowanie ogniska (od momentu rozpalenia do ugaszenia), bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren przyległy przy czym:

a) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu. Wysokość płomienia nie może przekroczyć 1 m (licząc od poziomu gruntu),

b) osoby korzystające z miejsca na ognisko zobowiązane są do skutecznego ugaszenia ogniska, poprzez zalanie wodą, zasypanie piaskiem lub w inny sposób zapewniający pełne zakończenie procesu spalania,

c) w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru.

 

11. Korzystający z terenu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.

12. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.

13. Zabrania się spalania za wyjątkiem drewna innych materiałów, w tym palenia śmieci, materiałów plastikowych, odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.

14. Zabrania się ścinania drzew, krzewów i innych roślin w celu spalenia w ognisku.

15. Korzystający z terenu i organizator ogniska zobowiązany jest do pozostawienia miejsca w należytym porządku i czystości. Wszystkie odpady należy zabrać ze sobą.

16. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 22.00 - ze względu na ciszę nocną.

17. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Straży Leśnej, Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością karną.

18. Na terenie wyznaczonym do palenia ogniska zabrania się:

a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa,

b) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

c) niszczenia zieleni,

d) puszczania psów bez smyczy,

e) zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.

19. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie oraz zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

20. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia w sposób niekontrolowany należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną tel. 998 lub 112 oraz Nadleśnictwo Dąbrowa, (www.dabrowa.torun.lasy.gov.pl, zakładka Kontakty).

 

Telefon alarmowe:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy