REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC ODPOCZYNKU W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC ODPOCZYNKU W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

 

1. Regulamin miejsc odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa (wykaz miejsc stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia).

2. Każda osoba korzystająca z miejsc odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Każdy użytkownik dorosły korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun.

4. Korzystanie z miejsc odpoczynku jest bezpłatne.

5. Obiekty te są dostępne przez wszystkie dni w roku.

6. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub innym osobom działającym w imieniu Nadleśnictwa Dąbrowa.

7. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:

a. niszczenia lub niewłaściwego korzystania z urządzeń turystycznych, np. wiat, tablic, stołów itp.,

b. niszczenia flory i fauny,

c. płoszenia i chwytania dzikich zwierząt,

d. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

e. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa oraz innych kompetentnych organów,

f. puszczania luzem zwierząt domowych (zwierzę powinno znajdować się na smyczy),

g. rozstawiania namiotów,

h. zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu,

i. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

8. Należy korzystać z wyposażenia znajdującego się na miejsca odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

9. Korzystający z miejsca odpoczynku zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, utrzymywania ładu i porządku oraz dbałości o infrastrukturę obiektu, a także uprzątnięcia po sobie śmieci.

10. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami, roślinami czy grzybami (zatrucia, alergie itp.), a także zdarzeniami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych.
11. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz ogólnych zasad BHP.

12. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia dla lasu należy niezwłocznie powiadomić o tym Służbę Leśną (www.dabrowa.torun.lasy.gov.pl, zakładka Kontakty) lub
Straż Pożarną (tel. 998 lub 112).

13. Miejsca odpoczynku nie są strzeżone, odpowiedzialność za utracenie lub zniszczenie mienia prywatnego ponosi osoba korzystająca z obiektu.

14. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z miejsca odpoczynku oraz dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury i nieporządek prosimy niezwłocznie zgłaszać do biura Nadleśnictwa Dąbrowa pod numerem telefonu 52 33 187 13 lub
na adres e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl przed rozpoczęciem z korzystania z obiektu.

 

Numery alarmowe:

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy

997 Policja

998 Straż Pożarna