Regulamin miejsca postoju pojazdów

Załącznik nr 1

do Decyzji nr 23/2021 z dnia 16.12.2021 r.

 

 

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Dąbrowa.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących ogólnych przepisów o ruchu drogowym.

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy o ruchu drogowym.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną

pojazdu,

mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

zaśmiecania terenu,

wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

puszczania luzem zwierząt domowych,

rozstawiania namiotów,

pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),

korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.

10.Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

11.W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

11.Osobom korzystającym z parkingu lub miejsca postoju pojazdów nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt

domowych , np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.

12.Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa (telefon: dabrowa@torun.lasy.gov.pl, zakładka Kontakty).

Tu jesteś: (współrzędne + nr oddziału leśnego)

 

Telefon alarmowe:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy