Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to obszar zajmujący różnej wielkości tereny, zwykle rozległe,o zróżnicowanych ekosystemach obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, Torfowiska. Są one wartościowe ze wzgledu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa  można wyodrębnić trzy Obszary Chronionego Krajobrazu:

Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich- położony na terenach sandrowych we wschodniej części Borów Tucholskich. Charakteryzuje się znacznym udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Powierzchnia w stanie posiadania nadleśnictwa wynosi około 11,200ha i jest zlokalizowana w obrębie Dąbrowa i Laskowice.

 

Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu- położony jest na terenie Równiny Świeckiej rozciętej doliną rzeki Wdy. Posiada duże walory krajobrazowo- estetyczne, na jego terenie znajduje się min. zbiornik w Gródku. Powierzchnia w stanie posiadania Nadleśnictwa wynosi około 1.952ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Laskowice.

 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu- obejmuje trzy strefy krawędzi wysoczyzny w dolinie dolnej Wisły ujęte w trzy podobszary ze względu na brak ciągłości walorów krajobrazowych. krawędź charakteryzują duże deniwelacje (40-50m), liczne wcięcia erozyjne, malownicze wąwozy i występująca incydentalnie roślinność stepowa. Podobszar część południowa obejmuje krawędź wysoczyzny w okolicach Gruczna.Powierzchnia w stanie posiadania nadleśnictwa wynosi około 2ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Laskowice.