Regulamin korzystania z Ośrodka Edukacji Leśnej Dąbrówka.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OŚRODKA EDUKACJI LEŚNEJ „DĄBRÓWKA”

PRZY NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

 

Administratorem ośrodka jest Nadleśnictwo Dąbrowa

 

Zasady ogólne:

 

 1. Ośrodek jest miejscem edukacji, wypoczynku i zabawy dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. OEL „Dąbrówka” składa się z izby edukacyjnej, sali wystawienniczej, wiaty z miejscem na ognisko, ogrodu edukacyjno- rekreacyjnego oraz ścieżki edukacyjnej.
 3. Korzystanie z ośrodka jest możliwe tylko pod opieką osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu.
 4. Ośrodek i jego elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
 5. Obszar Ośrodka jaki i przyległe do niego tereny leśne mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji i edukacji, bliskość torów kolejowych, miejsce pracy, tereny łowieckie itp.)
 6. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 7. Ośrodek jednorazowo może przyjąć grupę maksymalnie 30- osobową. W przypadku podziału grupy w celu dostosowania jej wielkości do 30 osób opiekę nad pozostałą częścią sprawują wychowawcy (opiekun) grupy bez udziału pracownika Nadleśnictwa Dąbrowa.
 8. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć na ścieżce czy w ogrodzie dydaktycznym bez udziału pracownika nadleśnictwa przez opiekuna grupy także po wcześniejszym zgłoszeniu.
 9. Ogród OEL „Dąbrówka” (zgodnie z pkt.2) może zostać przekazany organizacją, grupa nieformalnym itp. na wszelkiego rodzaju zakończenia i rozpoczęcia Rajdów, biegów, imprez typu zakończenia przedszkola, ognisko rodzinne). Dzieje się to po podpisaniu stosownego porozumienia oraz spisaniu protokołu przekazania. Podmiot przejmujący zobowiązany jest do posprzątania obiektu, wywiezienia śmieci oraz zapewnienia toalet przenośnych na własny koszt. Korzystanie z prądu  na terenie otwartym ośrodka uzgadniane będzie indywidualnie przy spisywaniu porozumienia.

 

Zasady dotyczące izby edukacyjnej i sali ekspozycyjnej:

 1. Izba edukacyjna przeznaczona jest do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do wewnętrznych spotkań i narad pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa.
 2. Osoby korzystające z izby oraz sali ekspozycyjnej wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Z obiektu mogą korzystać placówki oświatowe, grupy zorganizowane oraz podmioty po wcześniejszym zamówieniu zajęć zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej nadleśnictwa (www.dabrowa.torun.lasy.gov.pl) w zakładce „zamawianie zajęć edukacyjnych”.
 4. Indywidulane zwiedzanie zarówno izby jak i sali ekspozycyjnej po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie edukacji w godzinach pracy nadleśnictwa (poniedziałek- piątek w godzinach 7:00-15:00) lub w wyjątkowych sytuacjach także w dni wolne.
 5. Opiekunowie uczestników zajęć w izbie i sali ekspozycyjnej zapoznają się z niniejszym regulaminem i podpisują stosowne oświadczenie.
 6. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Nadleśnictwie Dąbrowa.
 7. Zajęcia edukacyjne w obiektach prowadzone są bezpłatnie.
 8. Zajęcia i spotkania odbywają się w obecności pracownika nadleśnictwa.
 9. Izba edukacyjna przeznaczona jest jednorazowo dla maksymalnie 50 uczestników, sala ekspozycyjna dla 30.
 10. W izbie edukacyjnej i sali ekspozycyjnej dzieci mogą przebywać jedynie w obecności opiekuna.
 11. Opiekunowie grupy są obecni przez cały czas trwania zajęć.
 12. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, pomocy dydaktycznych i eksponatów oraz wszelkie inne nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo odwiedzających niezwłocznie zgłaszamy do  pracownika nadleśnictwa.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie czystości oraz dbałość o wszelkie urządzenia, pomoce dydaktyczne i eksponaty.
 14.  W ciągu dnia w izbie zajęcia prowadzone są dla maksymalnie 2 grup.
 15. Zajęcia edukacyjne w izbie trwają maksymalnie 2 godziny.
 16. Ze względu na realizację podstawowych, ustawowych zadań Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć, przeniesienia na inny termin bądź przerwania zajęć w trakcie.
 17. Za osobiste przedmioty wartościowe, telefony, gotówkę, aparaty, odzież itp. pozostawione w izbie czy Sali ekspozycyjnej Nadleśnictwo nie odpowiada.
 18. W izbie i Sali ekspozycyjnej zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz uczestnictwa w zajęciach pod wpływem tych substancji.
 19. Zabrania się zaśmiecania któregokolwiek z pomieszczeń
 20. Podczas prowadzenia zajęć plastycznych z użyciem narzędzi zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Po ich zakończeniu uczestnicy sprzątają miejsce z powstałych odpadów bez czyszczenia stołów oraz zamiatana. Te czynności wykonuje pracownik odpowiedzialny za czystość obiektów nadleśnictwa.
 21. Zabrania się oddzielania od grupy i wychodzenia na zewnątrz bez zgody osoby odpowiedzialnej za grupę.
 22. W trakcie przechodzenia z izby do sali wystawienniczej uczestnicy poruszają się w grupach z zachowaniem ostrożności (droga wewnętrzna nadleśnictwa).
 23. Zabrania się samodzielnego korzystania z urządzeń elektronicznych znajdujących się na terenie izby i sali ekspozycyjnej. Ich obsługą zajmuje się pracownik nadleśnictwa.
 24.  Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie izby i sali odpowiada opiekun grupy.
 25. Nie prowadzi się komercyjnego wynajmu izby i sali.
 26.   We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy konsultować się z pracownikiem Nadleśnictwa Dąbrowa.

 

Zasady dotyczące wiaty rekreacyjnej:

 1. Wiata rekreacyjna służy do odpoczynku oraz bezpiecznego rozpalania ognia.
 2. Z wiaty korzystają grupy oraz osoby indywidualne w godzinach pracy nadleśnictwa.
 3. Pracownik nadleśnictwa przebywa tylko z grupą. Z osobami indywidualnymi po wcześniejszym umówieniu.
 4. Wiata otwarta jest w godzinach pracy nadleśnictwa (poniedziałek- piątek w godzinach 7:00-15:00 bądź w innych po wcześniejszym zgłoszeniu.
 5. We wiacie zawsze zgromadzone jest drewno, z którego można korzystać. Dla grup ognisko przygotowuje pracownik nadleśnictwa.
 6. We wiacie dostępne są widelce do kiełbas, z których można korzystać.
 7. Wiata służy głownie zakończeniom zajęć edukacyjnych oraz indywidualnemu wypoczynkowi. Zabrania się organizacji imprez indywidualnych.
 8. Podłączenie do prądu wyłącznie za zgodą pracownika nadleśnictwa.
 9. Zabrania się wchodzenia na stoły i korzystanie ze stołów i ław niezgodnie z przeznaczeniem.
 10. Zabrania się spożywania alkoholu i innych używek na terenie wiaty.
 11. Śmieci wyrzucamy do znajdujących się obok wiaty koszy. Zabrania się ich spalania w palenisku.
 12. Ogień po zakończeniu ognisk indywidualnych musi być wypalony lub zagaszony. W przypadku grup robi to pracownik nadleśnictwa.
 13. Prowiant na ognisko grupy zorganizowane przywożą we własnych zakresie. Istnieje możliwość zaparzenia herbaty w termosach przenośnych.
 14. Zabrania się niszczenia infrastruktury wiaty, samodzielnego odpinania ekranów czy przestawiania mebli.
 15. Zabrania się używania własnych grilli, kuchenek itp.
 16. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestniczących należy bezzwłocznie zgłaszać do administratora.
 17.  Za rzeczy pozostawione we wiacie nadleśnictwo nie odpowiada.
 18. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas nieodpowiedzialnego korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

 

Zasady dotyczące ogrodu dydaktycznego:

 1. Wiata otwarta jest w godzinach pracy nadleśnictwa (poniedziałek- piątek w godzinach 7:00-15:00 bądź w innych po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Ogród dydaktyczny składa się z terenów zielonych wraz z instalacjami edukacyjnymi, zielonego kącika zabaw oraz części rekreacyjnej ( siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa).
 3. Zasady korzystania z zielonego kącika zabaw oraz części rekreacyjnej stanowią odrębne zasady.
 4. Zabrania się:

- niszczenia infrastruktury, eksponatów, aranżacji roślinnych

- zaśmiecania terenu

- niszczenia zieleni, zrywania roślin, puszczania wolno zwierząt oraz hałasowania

- chodzenia  bez uzgodnienia poza wyznaczonymi ścieżkami

- palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia z osobą odpowiedzialną.

 

 

 1. Dzieci na terenie ogrodu mogą przebywać jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica czy innego dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność za dziecko.
 2. Z instalacji edukacyjnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Szczególną uwagę należy zachować podczas przebywania przy oczku wodnym. Zabrania się wrzucania do niego jakichkolwiek przedmiotów, kąpieli itp.
 4. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas nieodpowiedzialnego korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 5. Za rzeczy pozostawione w ogrodzie administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa.
 7. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestniczących należy bezzwłocznie zgłaszać do administratora.
 8. Teren ośrodka jest monitorowany monitoringiem stałym.

 

 

Zasady dotyczące korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Dąbrówka”

 1. Ścieżka edukacyjna „Dąbrówka” Nadleśnictwa Dąbrowa przeznaczona jest do pełnienia funkcji edukacyjnej oraz spacerowej.
 2. Właścicielem urządzeń w postaci tablic dydaktycznych, instalacji dydaktycznych, ławek oraz kierunkowskazów jest Nadleśnictwo Dąbrowa.
 3. Zabrania się niszczenia, uszkadzania bądź dewastowania lub utrudniania korzystania z urządzeń stanowiących własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
 4. Podczas spacerów na ścieżce za ewentualne wypadki odpowiada korzystający.
 5. Korzystanie po ścieżce odbywa się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie.
 6. Ścieżka dydaktyczna ma charakter otwarty, terenowy, nie posiada dodatkowych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególna ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąc grzyby i rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 7. Ścieżka nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i niedowidzących.
 8. Każdy uczestnik dorosły korzysta ze ścieżki na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 9. Poruszanie się po ścieżce dozwolone jest od świtu do zmroku.
 10. Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy nadleśnictwa, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte. Wszelkie takie sytuacje niezwłocznie należy zgłosić do nadleśnictwa pod nr tel. 52 331 87 13.
 11. Odwiedzający ścieżkę zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować zakłócenie spokoju zwierząt.
 12. Na terenie leśnym obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem.
 13. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dąbrowa (tel. 52 3318713 wew.*444, 606-316-049) lub Straży Pożarnej (112)
 14. Korzystający z urządzeń stanowiących własność Nadleśnictwa Dąbrowa zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania ze ścieżki należy zabrać ze sobą lub umieścić w koszach znajdujących się na terenie ogrodu dydaktycznego.
 15. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wypadki powstałe na ścieżce
 • zgubienie lub zniszczenie rzeczy osobistych bez względu na ich wartość
 1. Przebywający na ścieżce w grupie zorganizowanej maja obowiązek stosować się do poleceń pracowników nadleśnictwa,, którzy mają prawo wyprosi korzystających w wypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez nich niniejszego Regulaminu.

 

 

W sprawie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy zwracać się do nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa na podane dane kontaktowe:

Nadleśnictwo Dąbrowa ul. Leśna 25 86-131 Jeżewo tel. 52 331 87 13 e-mai: dabrowa@torun.lasy.gov.pl

Tu jesteś: 53°31'41.0"N 18°30'20.1"E oddział leśny 210 k

Telefony alarmowe:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy