Wydawca treści Wydawca treści

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Dąbrowa

Nadleśnictwo Dąbrowa realizuje projekt: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych obszarów Nadleśnictwa Dąbrowa”.

W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko"

Priorytet: V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

 

  • 85% dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - V Oś Priorytetowa: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
  • 15% to wkład własny beneficjenta

Celem projektu jest ochrona terenów objętych siecią NATURA 2000 – Bory Tucholskie i terenów do niego przylegających, poprzez poprawę sieci miejsc postojów, deglomeracje ruchu turystycznego i kierowanie go na tereny atrakcyjne przyrodniczo, ale mniej zagrożone. Ważnym aspektem jest zmiana świadomości zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie. Teren Nadleśnictwa Dąbrowa charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest również atrakcyjny turystycznie. W celu zminimalizowania wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze podjęto działania mające na celu pogodzenie rekreacji i ochrony przyrody.

Obiekty infrastruktury turystycznej:

W chwili obecnej realizowane są następujące zadania:

- budowa dwóch parkingów nad jeziorami Rybno i Sinowa wraz ze ścieżkami zdrowia

- utworzenie ścieżki spacerowej nad Jeziorem Rybno

- utworzenie dwóch tras nornic wal king na terenie leśnictw Czersk Świecki i Rulewo

-  modernizacja ścieżki edukacyjnej Grabowiec

- utworzenie ogrodu dydaktycznego przy OEL "Dąbrówka"

- utworzenie zaplecza rekreacyjnego przy Nadleśnictwie Dąbrowa 

- zakup i montaż instalacji edukacyjnych do ogrodu dydaktycznego przy OEL "Dąbrówka" jak i na ścieżkę w Grabowcu.

 

Projekt obejmuje także infrastrukturę już utworzoną czyli OEL "Dąbróewkę".

 

Całkowita wartość projektu: 1 433 235,75 zł

w tym kwalifikowane: 984 686 zł

Dotacja: 836 983,10 zł

 Inwestycje dofinansowane z NFOŚIGW w Nadleśnictwie Dąbrowa

Projekty zrealizowane na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz EFRR.

 

Projekt o wartości 1093 900,00zł zrealizowany w roku 2009 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

W ramach projektu zmodernizowano dwa istniejących zbiorniki wodne w Leśnictwach Kwiatki (oddział 57h) i  Mniszek (oddział 180x) oraz zakupiony został zestaw TV kamera+ moniotr w celu obserwacji terenów leśnych.

 

Projekt nr 460/2008/Wn-50/OP-PO-LZ/D „Wspieranie działań w zakresie zwiększenia lesistości kraju i ochrony zasobów leśnych- zakup samochodów gaśniczych, zestawów TV i masztów antenowych oraz modernizacja dwóch zbiorników wodnych wraz z dojazdami i placem manewrowym"

O wartości 1 030 000,00zł w latach 2008-2009 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

W ramach projektu wybudowana została deszczowania (system deszczujący) na potrzeby nawadniania szkółki, wybudowano zbiornik wodny do gromadzenia wody w celu zasilania systemu deszczującego, zakupiono siewnik do nasion grubych, wyorywacz aktywny do sadzonek, piaskarkę do przykrywania siewów, bruzdownik, wał z wyciskaczem taśm, rozsiewacz substratu. Zakupiono i zamontowano chłodnię z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością do przechowywania nasion i sadzonek na szkółce, automatyczną stację meteorologiczną oraz filtry samoczyszczące do systemu deszczującego.

Ośrodek Edukacji Leśnej "Dąbrówka" dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Umowa nr 554/2010/Wn50?EE-BS/D o dofinansowanie w formie dotacji zawarta w dniu 12.10.2010 roku

Kwota przedsięwzięcia: 562 240 zł

Kwota dotacji: 246 552 zł co stanowi 43.85% całej kwoty

termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.09.2011 rok

Nasze nadleśnictwo brało udział w regionalnym programie ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013, który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten przewiduje przede wszystkim ochronę istniejących stanowisk cisa pospolitego oraz przywracanie (sadzenie) tego gatunku na terenie 16 z 27 nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu.

 

Poczytaj więcej o projekcie.