REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

 

1. Regulamin dotyczy ścieżki edukacyjnej „Grabowiec” oraz ścieżki spacerowej z elementami edukacyjnymi ,,Rybienka”.

2. Ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Dąbrowa przeznaczona są do pełnienia funkcji edukacyjnych oraz spacerowych.

3. Właścicielem urządzeń turystycznych w postaci m. in. wiat, tablic dydaktycznych, instalacji dydaktycznych, ławek oraz kierunkowskazów jest Nadleśnictwo Dąbrowa.

4. Korzystanie ze ścieżek edukacyjnych odbywa się na własną odpowiedzialność.

5. Korzystanie po ścieżce odbywa się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie.

6. Poruszanie się po ścieżce dozwolone jest od świtu do zmroku.

7. W czasie burz i silnych wiatrów, gradu, okiści odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić teren ścieżki i udać się w bezpieczne miejsce.

8. Ścieżki nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób niewidomych i niedowidzących.

9. Nadleśnictwo Dąbrowa nie odpowiada za ukąszenia (kleszczy, pszczół, os, szerszeni, żmij, komarów, itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia będące wynikiem spotkania ze zwierzętami.

10. Użytkownicy ścieżek powinni posiadać odzież i obuwie odpowiednie do korzystania z nich.

11. Grupy zorganizowane powinny mieć zapewnione siły i środki do udzielania pierwszej pomocy.

12. Opiekunowie grup zorganizowanych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.

13. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżek edukacyjnych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

14. Korzystając ze ścieżek należy przestrzegać następujących zasad i zakazów:

a. przestrzegania zasad BHP (Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością korzystającego oraz niewłaściwym użytkowaniem infrastruktury turystycznej),

b. przestrzegania zasad zgodnego współżycia wszystkich uczestników korzystających ze ścieżki,

c. zakazu zakłócenia ciszy, płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, nor i legowisk, niszczenia drzew i krzewów,

d. zabrania się zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, rozstawiania namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych,

e. na terenie ścieżki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
15. Za wszelkie uszkodzenia mienia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

16. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektu.

17. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu, jak i zasad BHP.

18. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za grupę przebywa z uczestnikami cały czas i jest zobowiązana do zapoznania uczestników z regulaminem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

19. Podczas korzystania ze ścieżek należy zapoznać się z zagrożeniami występującymi w lesie, w szczególności:

a. zagrożeniami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz zagrożeniem pożarowym,

b. zagrożeniami wynikającymi z trudnych warunków terenowych – stoki, bagna, wykroty, itp.,

c. zagrożeniami związanymi z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, drzewa),

d. zagrożeniami w miejscach składowania surowca drzewnego,

e. zagrożeniami wynikającymi z obecności osób postronnych,

f. zagrożeniami ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenach leśnych,

g. zagrożeniami związanymi z sąsiedztwem dróg, linii i urządzeń energetycznych i teleenergetycznych,

h. zagrożeniami odzwierzęcymi,

i. możliwością zabłądzenia w lesie.

20. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Dąbrowa może wyłączyć część lub cały teren z użytkowania.

21. Wszystkie osoby przebywające na terenie ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

22. Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy nadleśnictwa, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte. Wszelkie takie sytuacje niezwłocznie należy zgłosić do nadleśnictwa pod nr tel. 52 331 87 13 lub na adres e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl.

23. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania administrację Nadleśnictwa Dąbrowa (tel. 52 331 87 13) lub Straż Pożarną ( tel. 998 lub 112).

 

Numery alarmowe:

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy

997 Policja

998 Straż Pożarna