Regulamin szlaki konne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2022 z dnia 5.12.2022 r.

Regulamin korzystania ze szlaków konnych na terenie

 Nadleśnictwa Dąbrowa

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szlaki konne Nadleśnictwa Dąbrowa przeznaczone są wyłącznie do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i formalnoprawne, również zaprzęgów konnych.
 2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, którego treść jest dostępna na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce Turystyka. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.
 3. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa nie jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, lecz są nimi ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne posiadające konie na cele rekreacyjne itp. Za bezpieczeństwo zorganizowanej grupy turystów konnych oraz ewentualne wypadki i zdarzenia losowe odpowiada Organizator prowadzący grupę. Indywidualna turystyka konna na szlaku uprawiana jest na własną odpowiedzialności i ryzyko jego użytkownika.
 4. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem szlaku.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby poniżej 18 roku życia na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
 6. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem szlaku oraz tempem dostosowanym do warunków terenowych i pogodowych. Sposób jazdy nie powinien przekraczać indywidulanych możliwości jeźdźca i konia.
 7. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Zbaczanie ze szlaków konnych jest dopuszczone jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 9. Ze względu bezpieczeństwa wskazane jest poruszanie się po szlaku konnym od światu do zmierzchu. Jazda po zachodzie słońca jest dopuszczalna pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa (noszenia przez jeźdźca kamizelki  odblaskowej oraz włączonej latarki czołowej). 
 10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów. Będą one wówczas oznakowane tablicami ZAKAZ WSTĘPU.
 11. Liczba koni wjeżdżających w tym samym momencie na dany odcinek szlaku konnego nie powinna być większa niż 20 (2 zastępy). Organizacja ruchu turystycznego powyżej 2 zastępów (20 koni) może się odbywać na podstawie wcześniejszego pisemnego wniosku do Nadleśnictwa Dąbrowa na organizację rajdu konnego oraz zawarciem stosownego porozumienia na czas trwania imprezy. 
 12. Na szlaku konnym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, złamane konary, drzewa ścięte przez bobry itp. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Dąbrowa pod numerem telefonu 52 331 87 13.
 13. Na szlaku i w jego pobliżu mogą występować rośliny trujące.
 14. Użytkownik szlaku zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na mogące wystąpić utrudnienia spowodowane czynnikami biotycznymi
  i abiotycznymi.
 15. Zabronione jest przywiązywanie koni do urządzeń nieprzeznaczonych dla koni.
 16. Obowiązek uprzątnięcia po koniu odchodów przy i na powierzchniowych obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych, np. miejscach odpoczynku, miejscach postoju pojazdów – spoczywa na jeźdźcy.
 17. Woda znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa jest niezdatna do picia przez ludzi i zwierzęta, może być wykorzystywana jedynie do celów gospodarczych. Ewentualne spożycie następuje na własną odpowiedzialność, a Nadleśnictwo Dąbrowa nie odpowiada za skutki niezastosowania się do ostrzeżenia.
 18. Na odcinkach szlaku przebiegających po drogach leśnych udostępnionych do ruchu kołowego lub przebiegającymi drogami publicznymi obowiązują ogólne przepisy
  o ruchu drogowym.
 19. Szlaki konne wyposażone są w infrastrukturę informacyjno-porządkową:
 1. oznakowanie przebiegu szlaków konnych – czarny wizerunek głowy konia na białym tle (wzór graficzny),
 2. tablice kierunkowe (wzór graficzny),
 3. znaki drogowe.
 1. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 2. Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może zostać nałożone na użytkownika szlaku pouczenie, nakaz natychmiastowego opuszczenia szlaku lub mandat w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
 4. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym najbliższego leśniczego, biuro Nadleśnictwa Dąbrowa lub Straż Pożarną.
 5. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
   w miejscach do tego przeznaczonych.
 6. Nadleśnictwo Dąbrowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.
 7. Wszelkie uwagi użytkowników na temat szlaku konnego, proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Dąbrowa pod numerem telefonu 52 331 87 13 lub meilowo na adres: dabrowa@torun.lasy.gov.pl.

 

Telefon alarmowe:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy