REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW ROWEROWYCH, PIESZYCH I NORDIC WALKING

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW ROWEROWYCH I PIESZYCH, W TYM BIEGOWYCH ORAZ TRAS NORDIC WALKING W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA

 

1. Szlaki rowerowe i piesze (w tym biegowe) oraz trasy nordic walking w Nadleśnictwie Dąbrowa przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

3. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

4. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych zgodne jest z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

5. Oznakowanie ścieżki nordic walking stanowi emblemat piechura z kijkami na białym tle z czarnym paskiem bądź strzałką kierunkową, namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Szlaki rowerowe i piesze oraz trasy nordic walking mają charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżek i tras mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

7. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków i tras nordic walking na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

8. Poruszanie się po szlakach i trasach nordic walking jest dozwolone od świtu do zmroku.

9. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków i tras nordic walking.

10. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaków pieszych i rowerowych oraz tras nordic walking, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

11. Zarówno poszczególne odcinki, a nawet całość szlaków rowerowych i pieszych oraz tras nordic walking mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

12. Należy pamiętać, że na szlakach czy trasach nordic walking mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np.

złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu lub rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Dąbrowa pod numerem telefonu 52 331 87 13 lub na adres e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl.

13. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami, roślinami czy grzybami (zatrucia, alergie itp.), a także zdarzeniami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych.

14. Na odcinkach szlaków i tras nordic walking, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nadleśnictwa lub Straż Pożarną (tel. 998 lub 112).

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Numery alarmowe:

999 Pogotowie Ratunkowe

112 Numer Alarmowy

997 Policja

998 Straż Pożarna