Leśne Gospodarstwa Węglowe Leśne Gospodarstwa Węglowe

 

 

 

Nadleśnictwo Dąbrowa jako jedyne z RDLP Toruń zostało zakwalifikowane do projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Projekt obejmuje symultaniczne prowadzenie wielu działań, które można podzielić na zabiegi zmierzające bezpośrednio do zwiększenia wychwytywania CO2 oraz na czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla. Równolegle doskonalone będą metody określania i ewidencji pochłanianego atmosferycznego CO2.

W projekcie wykorzystane zostaną unikatowe, polskie badania naukowe, zarówno te obecnie prowadzone, jak i planowane do uruchomienia w przyszłości. Uszczegółowią one metody określania zasobów drzewnych i ilości pochłoniętego CO2 we wszystkich rezerwuarach ekosystemu leśnego, m.in. w warstwie drzew i krzewów, runa leśnego oraz gleby. Ponadto oceniany będzie wpływ różnych scenariuszy postępowania gospodarczego na bilans węgla w ekosystemie leśnym.

Kluczowym elementem LGW jest zidentyfikowanie tych działań w gospodarce leśnej, które, w polskich warunkach przyrodniczo-gospodarczych, mogą wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego. Przedmiotem badań w tym zakresie będą m.in. podsadzenia, wzbogacanie stanu odnowień, odnowienia naturalne czy wprowadzanie gatunków szybkorosnących. Istotną wartością dodaną projektu ma być również profesjonalizacja systemów informatycznych służących do automatycznego obliczania zawartości węgla w ekosystemie leśnym.

Projekt pilotażowy Leśne Gospodarstwa Węglowe będzie realizowany do końca 2026 roku, w kilkudziesięciu nadleśnictwach w Polsce. Poza terenami leśnymi obejmie również torfowiska i obszary o wysokim stopniu uwilgotnienia, które są naturalnymi rezerwuarami CO₂, często w większym stopniu wpływającymi na bilans węgla niż ekosystemy leśne.

Leśne Gospodarstwa Węglowe są wspólnym przedsięwzięciem jednostek LP. Mogą w nim uczestniczyć także inne podmioty, np. właściciele lasów prywatnych, jako wytwórcy wspierający projekt. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie się do właściwego terytorialnie nadleśnictwa.